Monday, May 7, 2012

Devon Ke Dev Mahadev

Shiva Shiva Shiva Shiva 
Shiva Shiva Shiva Shiva 
Aadi Anant Shiva 
Aadi Anant Shiva 
Yogi Mahadev 
Yogi Mahadev 
Mahabali Shiva 
Mahabali Shiva 
Shiva Shiva Shiva Shiva 
Shiva Shiva Shiva Shiva 

namami shamishan nirvan roopam 
vibhum vyapakam bramh ved swaroopam |
nijam nirgunam nirvikalpam niriham 
chidakashmakashvasam bhajeham ||1||

nirakaromkarmulam turiyam
gira gyan gotitamisham girisham |
karalam mahakal kalam kripalam
gunagar sansarparam natoham ||2||


Karpura gauram karunavataram
Sansarasaram bhujagendra haram
Sada vasantam hridayarvinde
Bhavam bhavani sahitam namami

No comments:

Post a Comment